اختراعی برای پیامک نزدن هنگام رانندگی

ارسال پیامک هنگام رانندگی از مهمترین عوامل تصادفات می باشد،با استفاده از ORIGOSafe دیگر نمی توان هنگام رانندگی پیامک ارسال کرد. طبق بررسی های انجام شده یکی از مهمترین علل تصادفات ارسال پیامک هنگام رانندگی می باشد. هنگام ارسال پیامک علاوه بر ایجاد حواس پرتی کنترل وسیله نقلیه به علت درگیر شدن دست ها برای […]